LPKY
Yhdistyksen säännöt
(tulostettava pdf-muoto)

Yhdistyksen alkuperäiset säännöt on hyväksytty yleisessä kokouksessa 18.3.1946. Nykyisessä muodossaan säännöt on rekisteröity 3.6.1998.


Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Palveluskoirayhdistys ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja toiminta-alueena Lappeenrannan kaupunki ympäristöineen.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koiraharrastusta toiminta-alueellaan sekä saada koirien omistajat kiinnostumaan kennelharrastuksesta.


Päämääräänsä yhdistys pyrkii koulutuksen, kokeiden, näyttelyjen, kurssien ja neuvontatyön avulla ohjaten jäsenistöään kaikkien koirarotujen jalostamisessa sekä koirien oikeassa kasvatuksessa ja koulutuksessa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen, eikä sen toiminta muutenkaan saa olla pääasiassa taloudellista laatua.


Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä hyvämaineiset yksityiset henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus yksimielisesti hyväksyy. Yhdistyksellä voi olla vuosi-, perhe-, nuoriso-, kanta- ja ainaisjäseniä. Nuorisojäsenen jäsenmaksu on sama kuin perheenjäsenen. Nuorisojäseneksi voi liittyä alle 17-vuotias henkilö. Ainaisjäseneksi voi liittyä tai siirtyä suorittamalla kertakaikkisena jäsenmaksuna syyskokouksen määräämän summan. Vuosijäsen, joka aktiivisesti on toiminut 15 vuoden ajan ja toiminnallaan ansainnut yhdistyksen kultaisen ansiomerkin, siirtyy kantajäseneksi, jonka jäsenmaksu on puolet vuosijäsenen maksusta.

Lisäksi voidaan yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansioituneesti työskennelleet kennelasiain ja yhdistyksen hyväksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen hallitus ehdotuksen varsinaiselle kokoukselle. Ehdotus tulee hyväksytyksi mikäli ¾ äänistä annetaan sen puolesta. Kunniajäsenillä on samat jäsenoikeudet kuin muillakin jäsenillä, kuitenkin ilman jäsenmaksuvelvoitetta. Entiset jäsenet säilyttävät oikeutensa.


Halutessaan erota yhdistyksestä on jäsenen tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.


Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä :
a) jos hänen toimintansa ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa.
b) jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvoitteensa toimintavuoden 31.5. mennessä tai sääntöjen muut vaatimukset.

Lievemmissä tapauksissa voi hallitus antaa asianomaiselle jäsenelle varoituksen.

Hallituksen erottamispäätöksestä voi asianomainen vedota yhdistyksen kokoukseen jättämällä 10 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, tiedonantopäivää lukuun ottamatta, vastineen hallitukselle, jonka on otettava asia esille äänestystä varten seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen ehdotus tulee hyväksytyksi, mikäli sen puolesta lippuäänestyksessä annetaan ¾ äänistä.


Vuosi-, perhe-, nuoriso- ja ainaisjäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet määrää kutakin toimintavuotta varten syyskokous hallituksen esityksen perusteella. Jäsenmaksun suorittamisesta saa jokainen jäsen kuitin.


Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan syyskokouksen valitsema puheenjohtaja sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi ja varajäsenet yhdeksi vuodeksi syyskokouksessa suljetulla lippuäänestyksellä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Rahastonhoitajaksi voidaan kutsua myös yhdistykseen kuulumaton henkilö. Hallituksen sisäisiä toimia voidaan yhdistää. Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi voidaan kutsua hallitukseen kuulumaton jäsen.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä on puolet erovuorossa jokaisessa syyskokouksessa ensimmäisellä kerralla suoritetun arvonnan perusteella. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä on läsnä.


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteeerin tai rahastonhoitajan kanssa.


Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on tilikertomuksen ohella viimeistään kymmenen (10) päivää ennen yhdistyksen kevätkokousta jätettävä tilintarkastajille, joiden on esitettävä tilintarkastuskertomuksensa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme (3) päivää ennen kevätkokousta.

10§
Yhdistyksen toiminnan tehostamiseksi voidaan muodostaa jaostoja ja toimikuntia tarpeen mukaan joko jatkuvaa toimintaa tai tilapäisiä toimintoja varten. Nämä voivat olla joko varsinaisen kokouksen tai hallituksen valitsemia.

11§
Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on:
a) edustaa yhdistystä ja ajaa sen asioita virastoissa
b) kutsua jäsenet varsinaisiin ja muihin kokouksiin, valmistella niiden ohjelmat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
c) laatia ja esittää kevätkokoukselle kertomus kuluneen vuoden toiminnasta, tilikertomus sekä syyskokoukselle tuleva ehdotus tulevan vuoden tulo- ja menoarviosta sekä valmistella varsinaiselle kokoukselle esitettävät muut asiat.
d) käsitellä jäseniksi pyrkivien hakemukset sekä jäsenten rankaisemista koskevat asiat
e) hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat
f) johtaa ja valvoa yleensä yhdistyksen toimintaa sekä valvoa ja koordinoida jaostojen ja toimikuntien työskentelyä

12§
Kevätkokouksessa, joka pidetään ennen 1.4.- käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Hallituksen esittämät asiat
8. Asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittäneet
9. Kokouksessa esitetyt asiat, joista voidaan tehdä päätös, jos kokous on yksimielinen

13§
Syyskokouksessa, joka pidetään ennen 30.11. käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kolme ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
7. Vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio
8. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, joka samalla on hallituksen puheenjohtaja
9. Valitaan varsinaiset jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet
10. Valitaan kaksi tilintarkastaja sekä heidän varamiehensä
11. Valitaan kokousedustajat ja heidän varamiehensä
12. Valitaan jaostojen vetäjät
13. Hallituksen esittämät asiat
14. Asiat, jotka yhdistyksen jäsenet ovat vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittäneet
15. Kokouksessa esitetyt asiat, joista voidaan tehdä päätös, jos kokous on yksimielinen

14§
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen ylimääräinen kokous koolle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä perustellen kirjallisesti on hallitukselta vaatinut.

15§
Yhdistyksen kokouksiin on hallituksen toimitettava kullekin jäsenelle kirjallinen kutsu tai ilmoitettava kokouksesta kahdessa paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

16§
Vaalit ja muut kysymykset ratkaistaan avonaisella äänestyksellä, paitsi niissä tapauksissa, joissa säännöissä on erikseen mainittu. Jos joku jäsenistä vaatii, on äänestys suoritettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaaleissa arpa, muulloin kokouksen puheenjohtajan kanta.

17§
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan varsinaisen kokouksen päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut. Muutosehdotus on tehtävä kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta hallitukselle, joka esittää sen oman lausuntonsa ohella varsinaiselle kokoukselle. Asian esille ottaminen on mainittava kokouskutsussa.

18§
Yhdistyksen purkamista tarkoittava kysymys on ratkaistava kahdessa aikaisintaan kuukauden väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava varsinainen kokous ja päätöksen aikaansaamiseksi vaaditaan 5/6 annetuista äänistä kummassakin kokouksessa. Asian esille ottaminen on mainittava kokouskutsussa.

19§
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin kennelasiaa edistävään tarkoitukseen.

20§
Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.
© Lappeenrannan Palveluskoirayhdistys ry
Kaakon Nettipalvelu Oy